Taimekaitsevahend Tafun B 1 L

Оценить и комментировать
Taimekaitsevahend, herbitsiid Читать дальше
Нет в наличии
13,32 € / tk 18,00 € / tk
Вы сэкономите 4,68 € (-26%)
13,32 € = L

Taimekaitsevahend Herbitsiid

Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja ohutuskaarti ( lisatud piltidel).

Toimeaine: glüfosaat 360 g/l

Preparaadi vorm: vesilahus

Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste 

umbrohtude tõrjeks rohumaade uuendamisel, ümberküntavatel 

põldheinapõldudel, kesadel, teravilja kõrrepõldudel, puuvilja- ja 

marjaaedade reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsanduses, 

koristuseelseks umbrohutõrjeks teraviljal, rapsil ja linal ning ristiku-, 

lutserni-, rapsi- ja linapõldudel võrmi kollete hävitamiseks.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida

kasutusjuhendit.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid 

pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede 

drenaažide).

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida 

Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi 

kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest 

tulenevaid kasutuspiiranguid.

Pakend: 100 ml

Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste 

mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.

Kasutuspiirang: keelatud kasutada saagi koristuseelseks närvutamiseks 

või kuivatamiseks.

Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride 

õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Eesti reg-nr: 0047/04.01.06

Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil

Registreeringu hoidja: ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden, Madalmaad

Tel.: +31 33 4453160

www.adama.com

Tootja: ADAMA Deutschland GmbH,

Edmund-Rumpler-Str. 6,

D-51149 Köln, Germany

Pakendaja: UAB Inovacine firma „MKDS“

Piliakalnio 68. Nemencine, Vilnius r. Sav. LT-15175

Eestisse toimetaja ja turustaja: Holding Invest OÜ Reg.nr 11174105 

tel: +372 56294071 e-mail: hi@hi.ee www.hi.ee 

Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi 

nõudeid!

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda 

kahjustavat toimet!

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

Keskkonnaohtlikus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taaraja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Ettevaatusabinõud: Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.

Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi 

ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja 

kuivana. Hoida külmumise eest.

Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva või 

saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda 

spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete 

käitlejale.

Taara kahjutustamine: Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe 

pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja 

loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta 

kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Esmaabi: Sissehingamisel toimetada kannatanu värske õhu kätte.

Nahale sattudes pesta kohe rohke veega. Ärritusnähtude korral pöörduda 

arsti poole.

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja 

näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

Toime iseloomustus: Taifun® B on üldhävitava toimega, imendudes 

taimedesse ainult roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt 

juurestikku. Töödeldavad taimed peavad olema aktiivse kasvu faasis ning 

omama vähemalt 3-5 rohelist lehte. Taifun® B mõju avaldub 10-14 

päeva möödumisel lehtede kolletumisena kõigepealt kõrrelistel, seejärel 

kaheidulehelistel umbrohtudel. Enne ja pärast pritsimist vähemalt kahe 

nädala jooksul ei tohi mulda segada ega umbrohtude maapealse ja 

maa-aluse osa omavahelist sidet lõhkuda. Taifun® B ei oma järelmõju 

mulla kaudu. Parema tulemuse saavutamiseks on vajalik, et pärast 

preparaadiga töötlemist ei sajaks vähemalt 6 tundi jooksul vihma.

Töölahuse valmistamine: Täitke prits poolenisti veega ja lisage vajalik 

kogus preparaati. Segage hoolikalt ning lisage vett kuni paak on täis. 

Vooliku ots, millega täidate paaki, peab olema allpool vee taset, et 

ei tekiks liigset vahtu. Kohe pärast paagi täitumist eemaldage voolik 

paagist, et segu ei voolaks paagist välja.

Taimekaitsevahend

Herbitsiid

Taifun® BTF_I_08_006

Pritsi puhastamine: Pärast töö lõppu tühjenda paak. Loputa paak 

seest ja väljast, jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak 

uuesti. Täida paak puhta veega ning lisa spetsiaalne pesuaine. Pritsi 

mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 

10 minutit. Tühjenda paak. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta 

veega. Hoidu tundlike taimede kahjustamisest pesu- ja loputusveega, 

samuti pinna ja põhjavee saastamisest.

KASUTAMINE:

Koristuseelne umbrohutõrje teraviljadel

Mitte töödelda seemnevilja põlde. Ooteaeg pritsimise ja koristamise 

vahel peab olema vähemalt 10 päeva. Pritsitakse siis, kui viljatera 

niiskusesisaldus on alla 30% (terale jääb pöidlaküüne jälg, kuid teda on 

raske küünega poolitada).

Kulunorm: orashein jt. pikaealised umbrohud 3-4 l/ha, 300-400 ml/1000m², 

30-40 ml/100m². Vahetult pärast koristamist võib põldu harida.

Koristuseelne umbrohutõrje rapsil ja linal

Rapsi pritsitakse 14-21 päeva enne koristust. Seemnete niiskusesisaldus 

peab olema alla 30%. Lina pritsitakse 14 päeva enne koristust. 

Kulunorm: orashein jt. pikaealised umbrohud 3-4 l/ha, 300-400 

ml/1000m², 30-40 ml/100m².

Kõrrepõld

Teravilja koristamisel kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse 

ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimist EI TOHI põldu harida, 

et orashein saaks kasvatada vähemalt 3-5 pärislehte. Põldu võib 

kultiveerida ja vajadusel talivilja külvata pärast taimiku pruunistumist.

Kulunorm: orashein jt kõrrelised umbrohud 3-4 l/ha, 300-400 

ml/1000m², 30-40 ml/100m².

Pikaealised umbrohud 4-5 l/ha, 400-500 ml/1000m², 40-50 ml/100m².

Pritsida võib ka hilissügisel, öökülm kuni -3ºC ei mõjuta Taifun® B 

efektiivsust.

Rohumaade uuendamine

Taimed peavad olema heas kasvuhoos ja vähemalt 3 pärislehe faasis. 

Pritsida võib kevadest hilissügiseni, välja arvatud ajal kui pritsitaval 

alal on õitsvaid taimi. Parim tõrjeaeg orasheinale on loomise faas, 

mitmeaastastele kaheidulehelistele umbrohtudele mõjub Taifun® B

kõige tõhusamalt enne õitsemist.

Kulunorm: orashein jt kõrrelised umbrohud 4 l/ha, 400 ml/1000m², 

40 ml/100m².

Teised raskesti tõrjutavad kõrrelised ja mitmeaastased kaheidulehelised 

umbrohud 5-7 l/ha, 500-700 ml/1000m², 50-70 ml/100m².

Kesad

Pritsitakse, kui umbrohi on vähemalt 15 cm kõrgune.

Kulunorm: Pikaealised umbrohud 2-6 l/ha, 200-600 ml/1000m², 

20-60 ml/100m².

Ristik, lutsern, lina

Pritsitakse võrmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete 

avastamisel.

Kulunorm: 7-8 l/ha, 700-800 ml/1000m², 70-80 ml/100m².

Ümberkünnile minevad põldheinapõllud

Pritsitakse 1-3 nädalat pärast heina koristust, kui põldhein ja umbrohud 

on uuesti kasvama hakanud.

Kulunorm: 4-5 l/ha, 400-500 ml/1000m², 40-50 ml/100m².

Viljapuu- ja marjaaedade reavahed

Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui 

umbrohi on heas kasvuhoos (10-30 cm kõrgune). JÄLGI HOOLEGA, et 

puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega. ÄRA 

PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Kulunorm: Kaheidulehelised ja kõrrelised umbrohud 3-5 l/ha, 

300-500 ml/1000m², 30-50 ml/100m².

Vee kulu 200-300 l/ha, 20-30 l/1000 m², 2-3 l/100 m².

Kändude töötlemine

Taifun® B hoiab ära uute kasvude tekke maha saetud puude kändudel. 

20 %-line töölahus kantakse kändudele selgpritsi või harjaga. Samasse 

liiki kuuluvad puud võivad olla juurestiku kaudu ühendatud. Nii võib 

preparaat kanduda ühelt puult teisele. Ära töötle kändu, kui selle 

läheduses on samaliigiline puu, mida tahad säilitada.

Metsataimlate kesaosakond

Pikaealiste umbrohtude tõrjeks. 

Kulunorm: 6-8 l/ha, 600-800 ml/1000m², 60-80 ml/100m². Pritsitakse 

juunist augustini.

Mittepõllumajanduslikud alad

Võib kasutada kogu kasvuperioodi ajal, välja arvatud ajal kui pritsitaval 

alal on õitsvaid taimi. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu 

staadiumis.

Kulunorm: normaalne umbrohtumus 2-4 l/ha, 200-400 ml/1000m², 

20-40 ml/100m².

Mitmeaastased raskesti tõrjutavad umbrohud 4-8 l/ha, 400-800 

ml/1000m², 40-80 ml/100m².

Pärast taimiku pruunistumist võib töödeldud alal kultiveerida ja külvata. 

Väiksemate piirkondade pritsimiseks, nt. taluhoonete ümbrus, teeradade 

ja aedade ääred, elektriliinide alused, on soovitav kasutada selgpritsi.

Kulunorm: 200-300 ml Taifun® B segada 10-15 l veega. Saadud 

töölahus on küllaldane 500 m² pritsimiseks.

Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul


Kirjuta oma arvustus
Оценить и комментировать
Taimekaitsevahend Tafun B 1 L